Persoonsgegevens

A. Verkopende klanten

 1. Persoonsgegevens (gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen) over aandeelhouders (‘klant’) en hun bedrijf (‘bedrijf’) kunnen worden verwerkt door BESTVALUE, meer bepaald:
 •     gegevens over de aandeelhouders, beheerders en bestuurders van het bedrijf;
 •     gegevens over het personeel van het bedrijf;
 •     gegevens over de klanten van het bedrijf en de bestellingen van het bedrijf;
 •     gegevens over de partners van het bedrijf (met name leveranciers en toeleveranciers).

De verantwoordelijke van BESTVALUE voor de verwerking van dit soort gegevens is Ianis FOURNEAU. U kunt hem bereiken via dit e-mailadres: i.fourneau@best-value.be.

3. BESTVALUE verwerkt de persoonsgegevens over de klant en het bedrijf om de opdrachten die aan BESTVALUE werden toevertrouwd in het kader van een contract te kunnen uitvoeren.

Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor BESTVALUE en, zo nodig, voor zijn personeelsleden en eventuele toeleveranciers.

De verzamelde gegevens worden nog vijf jaar bewaard na het einde van het kalenderjaar waarin het contract met de klant en het bedrijf afloopt.

3. De klant en het bedrijf zijn ervan op de hoogte dat ze de volgende rechten hebben:

 •     Het recht op inzage, verbetering, gegevenswissing en beperking

De klant en het bedrijf hebben het recht om BESTVALUE te vragen om hun gegevens gratis te mogen inzien en te verbeteren (indien ze niet volledig of niet correct zijn).

In overeenstemming met de wettelijke voorwaarden en de algemene verordening gegevensbescherming mogen de klant en het bedrijf ook vragen om hun gegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken.

 •     Het recht van bezwaar

De klant en het bedrijf hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om dwingende of gerechtvaardigde redenen.

Bovendien hebben de klant en het bedrijf het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor direct marketing. In dat geval moeten ze geen reden geven.

 •     Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

De klant en het bedrijf hebben het recht om de persoonsgegevens die zij aan BESTVALUE hebben bezorgd, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt overzicht dat leesbaar is voor machines en om die gegevens over te dragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken.

 •     Het recht om toestemming in te trekken

Indien de verwerking berust op hun voorafgaande toestemming, hebben de klant en het bedrijf het recht om hun toestemming in te trekken.

 •     Rechten opeisen

De klant en het bedrijf kunnen hun rechten opeisen door contact op te nemen met BESTVALUE via het e-mailadres [i.fourneau@best-value.be] of door een brief te sturen naar Route du Condroz 127, B-4031 ANGLEUR, mits ze als bijlage een kopie toevoegen van hun identiteitskaart of van de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die bevoegd is om de betrokken rechtspersoon in dat kader rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

 •     Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Tijdens de verwerking van de persoonsgegevens van de klant of het bedrijf worden zij nooit geprofileerd en BESTVALUE zal geen geautomatiseerde beslissingen nemen op basis van die gegevens.

 •     Het recht om klacht in te dienen

Zonder afbreuk te doen aan het verhaalsrecht voor een burgerlijke rechtbank, hebben de klant en het bedrijf het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2.274.48.00

Fax: +32 (0)2.274.48.35

E-mail: contact@apd-gba.be

B. Mogelijke overnemer

De mogelijke overnemer (‘mogelijke overnemer’) gaat er expliciet mee akkoord dat BESTVALUE zijn persoonsgegevens gebruikt om persoonlijker en beter met hem te communiceren, met name via brieven, via e-mails of telefonisch. De mogelijke overnemer geeft zijn expliciete akkoord om zulke communicatie te ontvangen van BESTVALUE.

BESTVALUE verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de mogelijke overnemer niet te gebruiken voor andere doeleinden dan die van het overnameproject.

BESTVALUE verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens over de mogelijke overnemer op geen enkele manier te delen of openbaar te maken:

 •     behalve indien BESTVALUE daar vooraf schriftelijke toestemming voor kreeg van de mogelijke overnemer;
 •     behalve indien het bedrijf of de persoon aandelen of activa van het bedrijf wil overnemen;
 •     behalve aan rechterlijke instanties die toegang zouden kunnen vragen tot dat soort gegevens.

De mogelijke overnemer heeft het recht om op elk moment te vragen om zijn persoonsgegevens aan te passen, te verbeteren of te wissen uit de databank van BESTVALUE en om BESTVALUE te vragen om onmiddellijk te stoppen met het verzenden van nieuwe e-mails en andere vormen van communicatie.

Terug
newsletter
Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Schrijf in op onze newsletter